Algemene Voorwaarden

Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden personal training/groepstraining zijn van toepassing op iedere training, rittenkaarten, lidmaatschappen en alle diensten geleverd op Tolweg 5 bij Synrgy Sports Performance. Ook eventuele trainingen/diensten die in de buitenlucht worden gegeven. Door het sluiten van een overeenkomst, inclusief verwijzing naar deze Algemene Voorwaarden personal training/groepstraining, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden personal training/groepstraining.

Artikel 1 Begripsbepaling

1.1 Personal training en groepstrainingen bij Syrngy Sports Performance zijn fitnessprogramma’s gericht op het trainen van balans, core, explosiviteit, kracht, uithoudingsvermogen en flexibiliteit. De programma’s vinden voornamelijk binnen en soms in de buitenlucht plaats. De activiteiten zijn 1 op 1 en in groepsverband.
1.2 Organisatie

  • Bedrijfsnaam: Synrgy Sports Performance
  • KvK-nummer: 57845182
  • Adres: Tolweg 5, 3741 LM Baarn
  • Telefoon: 06 – 21868906
  • E-mail: info@synrgysports.nl

1.3 De deelnemer/opdrachtgever is iemand die traint onder begeleiding van een trainer bij Syrngy Sports Performance of deelneemt aan een groepstraining.

couple-workingout-watermark

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door de opdrachtgever / deelnemer, binnen het kader van de uitvoering van programma’s binnen Syrngy Sports Performance, worden aangegaan.
2.2 Deelname aan de activiteiten binnen Syrngy Sports Performance is geheel op eigen risico. Iedere opdrachtgever/deelnemer dient voorafgaand aan deelname aan welke activiteit dan ook, zichzelf af te vragen of het medisch gezien verantwoord is. Bij twijfel dient de opdrachtgever/deelnemer zijn arts te raadplegen.
2.3 Tevens dient iedere opdrachtgever/deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen, deze verzekering is de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever/deelnemer evenals de ziektekostenverzekering.
2.4 De Algemene Voorwaarden personal training/groepstraining staan vermeld op de website van www.synrgysports.nl. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden verstrekt.
2.5 Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden personal training/groepstraining strijdig is met een wettelijk voorschrift, Europese richtlijnen of onredelijk bezwarend wordt geacht, zal uitsluitend de betreffende bepaling of deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven.
2.6 Als een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden personal training/groepstraining op grond van enige wet, richtlijn of de redelijkheid en billijkheid nietig of vernietigd is, is het Syrngy Sports Performance toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de nietige of vernietigde bepaling.

Artikel 3 Aanvang en duur overeenkomst

3.1 De overeenkomst vangt aan op het moment dat de organisatie een, door de deelnemer, volledig ingevuld intakeformulier via de mail of synrgy sports app, retour heeft ontvangen, doch uiterlijk, vanaf het moment dat de organisatie start met de uitvoering van de trainingsprogramma’s van Syrngy Sports Performance.
3.2 De losse trainingen worden aangegaan voor bepaalde tijd. De afname van een lidmaatschap is voor bepaalde tijd zoals vermeld op www.synrgysports.nl.
3.3 Ten aanzien van de personal training / groepstraining gaat opdrachtgever/deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden indien voorafgaand aan een training betaling plaatsvindt of indien vooraf een bedrag overgemaakt wordt per bank.

Artikel 4 Intakeprocedure

4.1Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient de opdrachtgever/deelnemer, alvorens hij/zij deelneemt aan een personal training, een intakegesprek te hebben gehad. Het anamneseformulier zal de opdrachtgever/deelnemer via de app of site invullen en retourneren. Nadat het formulier ingevuld is zal er begonnen worden met de trainingssessies. Veranderingen betreffende uw persoonsgegevens dient u per omgaande aan Syrngy Sports Performance door te geven. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij persoonlijke gegevens, logboeken, voedingsdagboeken en andere documenten naar waarheid in zal vullen, om de programma’s van Syrngy Sports Performance zo goed mogelijk te laten aansluiten op de situatie van de deelnemer.

5 Tijdstip en plaats

5.1 Gedurende de afgesproken periode zullen de trainingen op verschillende dagen en tijdstippen worden gegeven. De trainingen vinden plaats op de Tolweg 5 te Baarn. Er kan ook in de buitenlucht getraind worden.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Deelname aan personal trainingen, programma’s en groepstrainingen van Syrngy Sports Performance is geheel op eigen risico, de organisatie is niet aansprakelijk voor blessures en/of geleden letsel door deelname. Personal trainingen, groepstrainingen zijn intensief en kunnen blessures veroorzaken. De opdrachtgever/deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan deze trainingen.
6.2 De organisatie is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever/deelnemer bij anderen veroorzaakt gedurende trainingsprogramma’s/groepstrainingen van Syrngy Sports Performance.
6.3 Bij niet behalen van de gestelde doelen is geen restitutie van het reeds betaalde bedrag mogelijk.
6.4 De aansprakelijkheid van de organisatie gaat niet verder dan vergoeding van de schade tot maximaal het bedrag dat de onderneming ter zake op derden of verzekeringsmaatschappijen kan verhalen.
6.5 Voor elke door Syrngy Sports Performance aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Syrngy Sports Performance kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
6.6 Syrngy Sports Performance is niet aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan of bij opdrachtgever is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Syrngy Sports Performance geleverde zaken en/of diensten.
6.7 Syrngy Sports Performance is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak dan ook, op enigerlei wijze aan opdrachtgever/deelnemer en/of toebehorende zaken verloren gaan of anderszins schade oplopen.
6.8 Syrngy Sports Performance is niet aansprakelijk wanneer opdrachtgever/deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van opdrachtgever/deelnemer.
6.9 Syrngy Sports Performance is niet aansprakelijk wanneer opdrachtgever/deelnemer op enigerlei wijze schade leidt en deze is te wijten aan het niet of niet volledig of foutief invullen van het intakeformulier.
6.10 Iedere aansprakelijkheid van Syrngy Sports Performance voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die gebaseerd is op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van Syrngy Sports Performance te dier zake uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
6.11 Syrngy Sports Performance is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens opdrachtgever verschafte onjuiste en/of onvolledige informatie.
6.12 Syrngy Sports Performance is niet aansprakelijk voor het op eigen gelegenheid uitvoeren van trainingsschema’s van Syrngy Sports Performance door opdrachtgever/deelnemer.

Artikel 7 Betalingsvoorwaarden

7.1 Op de website van Syrngy Sports Performance worden de recent geldende tarieven vermeld. De vermelde bedragen op de website en offertes zijn inclusief BTW.
7.2 Betaling van de factuur betreffende personal training dient zonder opschorting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Betaling van Rittenkaarten dienen voorafgaand aan een betreffende training te geschieden.
7.3 Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van facturen komen voor rekening van opdrachtgever/deelnemer.
7.4 Indien tijdige betaling uitblijft is Syrngy Sports Performance steeds bevoegd tot opschorting van de dienstverlening, dan wel ontbinding van de overeenkomst zonder dat hij schadeplichtig is jegens opdrachtgever/deelnemer.
7.5 Opdrachtgever/deelnemer is hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingsverplichting uit hoofde van de overeenkomst met Syrngy Sports Performance, ook in gevallen waarin het lesgeld door een derde partij wordt voldaan.

Artikel 8 Overmacht

8.1 Onder overmacht wordt in de zin van de wet een niet-toerekenbare tekortkoming verstaan. Hiervan is sprake bij omstandigheden buiten de wil van opdrachtnemer, en verder iedere niet voorziene omstandigheid aan de zijde van opdrachtnemer waardoor redelijkerwijze niet de naleving van de overeenkomst kan worden gevergd.
8.2 Onder overmachtssituaties worden onder meer verstaan: technische storingen, bijzondere weersomstandigheden, ziekte van personeel en hulppersonen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, brand, waterschade, molest, overstroming en beperkende overheidsmaatregelen. Deze opsomming is niet limitatief.
8.3 Indien Syrngy Sports Performance wegens overmacht de dienstverlening langere tijd niet kan voortzetten, zal er in eerste instantie worden gezocht naar vervanging. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, is Syrngy Sports Performance niet gehouden om de overeenkomst na te komen, en zal de overeenkomst worden ontbonden. Reeds betaalde personal training lidmaatschappen/rittenkaarten zullen worden gerestitueerd.
8.4 Opdrachtnemer heeft de bevoegdheid om nakoming van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de belemmering.
8.5 In het geval van gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een activiteit worden afgelast.

Artikel 9 Gezondheid

9.1 De opdrachtgever/deelnemer verklaart dat hij gezond is en fysiek in staat is om de trainingen van Syrngy Sports Performance zonder schade voor zijn gezondheid te kunnen volhouden. Bij twijfel wordt de opdrachtgever/deelnemer geacht voor aanvang van Syrngy Sports Performance zijn/haar arts te raadplegen.
9.2 Mocht opdrachtgever/deelnemer (onverwacht) een verzwakte gezondheid krijgen gedurende de programma’s van Syrngy Sports Performance, dan zal hij/zij de organisatie daar onmiddellijk van in kennis stellen.

Artikel 10 Vertrouwelijkheid

10.1 Syrngy Sports Performance gaat vertrouwelijk om met de door de deelnemer opgegeven privé-gegevens en gebruikt deze informatie alleen voor een persoonlijk dossier. Alle gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en enkel intern voor de organisatie beschikbaar zijn.
10.2 Voor andersoortig gebruik van privé-gegevens van de deelnemer door de organisatie dient vooraf toestemming te worden verleend door de deelnemer zelf. De gegevens zullen zonder deze toestemming niet worden verstrekt aan derden.
10.3 Het staat Syrngy Sports Performancevrij de gemaakte foto’s en filmopnames tijdens trainingen te gebruiken voor www.synrgysports.nl of andersoortige mediaplatformen gelinkt aan Syrngy Sports Performance.

Artikel 11 Intellectueel eigendom

De door de organisatie aan de opdrachtgever/deelnemer beschikbaar gestelde programmabenodigdheden ten tijde van of vooraf aan de trainingsprogramma’s van Syrngy Sports Performance blijven te allen tijde eigendom van de organisatie.

Artikel 12 Geschillen

12.1 Met klachten kan de opdrachtgever/deelnemer terecht bij de organisatie va Syrngy Sports Performance.
12.2 Bij geschillen en/of een onrechtmatige daad jegens een ander wordt er te allen tijde het Nederlands recht toegepast. Alle geschillen die ter zake van Syrngy Sports Performance en de tenuitvoerbrenging daarvan tussen partijen ontstaan, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het dienstdoende arrondissement.

Artikel 13 Ontbinding

13.1 De organisatie is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder de verplichting tot een schadevergoeding aan de deelnemer, als deze niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen voldoet.
13.2 Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is (niet mogelijk, hoge uitzonderingen daargelaten en dit in overleg met Syrngy Sports Performance) alleen mogelijk op basis van medische gronden, of wanneer er een verhuizing plaatsvindt buiten een straal van 25km van Baarn. Met hoge uitzonderingen wordt dan onder andere bedoeld dat een deelnemer echt heel (ernstig) ziek is of plotseling optredende ernstige ziekte of acuut levensgevaar van een (schoon) familie of vriendenkring lid. Een hoge uitzondering kan ook zijn dat een naaste overleden is.

Artikel 14 Geheimhouding

14.1 De opdrachtgever/deelnemer verplicht zich tot geheimhouding van al hetgeen hij rechtstreeks dan wel indirect vanuit diens deelname aan het programma te weten is gekomen en waarvan deelnemer in redelijkheid wist of had kunnen weten dat schending van deze geheimhoudingsplicht op enigerlei wijze de organisatie en haar cliënten dan wel relaties kan schaden.
14.2 Het is de deelnemer verboden om zonder toestemming van de organisatie informatie betreffende Syrngy Sports Performance over te brengen naar derden en privé-middelen.

Artikel 15 Website

15.1 De website www.synrgysports.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Syrngy Sports Performance.
15.2 Hoewel Syrngy Sports Performance de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van deze website, kan Syrngy Sports Performance niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Syrngy Sports Performance aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van Syrngy Sports Performance sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
15.3 De websites van derden waarnaar op de website www.synrgysports.nl hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Syrngy Sports Performance gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Syrngy Sports Performance aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.
15.4 De verstrekte informatie op de website www.synrgysports.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.